วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555

กลุ่มบริหารงานบุคคลนายสมมาตร  ชิตญาติ
รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1
โทร 081 316 0052

นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์
รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1
โทร 081 8758003

นายสุทธิพงศ์  สุขะ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
โทร 081 793 1344


- ว่าง -

นิติกร
โทร 

นายธีระพัฒน์  ขันธหัตถ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
โทร 087 973 8289

นายบัณฑิต  แกล้วกล้า
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร 089 761 0910

นายรุ่ง  กับโต
นิติกรชำนาญการ
โทร 085 4212426
นางพเยาว์  สุขะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร 087 030 6049

นางผกามาตฤ  สินไชย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสุกัญญา  แกล้วกล้า
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร 085 161 3776

นางอารีย์  ชมสุทธา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร 085 8040413

นางสาวสุภาวดี  ปิ่นแก้ว
ครูช่วยราชการ
โทร 081 550 9248